Monumento

柘榴坂(ざくろざか)

hanacoco

2015/12/22

タグ: 坂 東京都 港区

案内板

Zakuro-zaka slope
Pomegranate

石榴坡

柘榴坂(ざくろざか)
坂名の起源は伝わっていない。ざくろの木があったためか、江戸時代はカギ形に曲り、明治に直通して新 と呼んだ。

テキスト化

gotosheng
2016-10-14 21:34 (28)
gotosheng
hanacoco
hanacoco
gotosheng
2016-10-14 21:32 (3)
gotosheng
gotosheng
2016-09-18 21:34 (0)
gotosheng
gotosheng
2016-09-17 20:37 (65)
gotosheng
hanacoco
hanacoco

コメント・周辺画像

gotosheng gotosheng 3ヶ月

#<User:0x0000000c6d6a30>

gotosheng gotosheng 3ヶ月

#<User:0x0000000c650840>

gotosheng gotosheng 3ヶ月

#<User:0x0000000c5ca0b0>

あしあと

0 footprints lefted here.

埋め込みタグ

案内板まとめ

周辺の案内板

hanacoco (2015/12/22)
タグ: 東京都 港区
monumento (2014/02/18)
タグ: 公園 後藤象二郎 朝香宮 東久邇宮 薩摩藩 島津家 東京都 港区
gotosheng (2016/10/14)
タグ: 坂 東京都 港区
hanacoco (2015/12/22)
タグ: 東京都 港区
hanacoco (2015/12/22)
タグ: 東京都 港区
monumento (2014/02/18)
タグ: 関東大震災 神社 伏見稲荷 東京都 港区
itog (2014/12/21)
タグ: 東京都教育委員会 東禅寺 英国公使館 臨済宗妙心寺派 オールコック 僊源亭 auto-translate Tozenji Myoshinji Alcock Sengentei 東京都 港区
monumento (2014/04/02)
タグ: auto-translate 東京都 港区
itog (2014/12/21)
タグ: auto-translate 坂 東京都 港区