Monumento

大森貝墟

gotosheng

2016/09/11

タグ: 大森貝塚 東京都 大田区

案内板

Relic of Omori Shell Mounds

大森贝墟

大森貝墟
****
大森貝塚

テキスト化

hanacoco
2016-09-22 09:56 (9)
hanacoco
gotosheng
2016-09-11 21:48 (4)
gotosheng
gotosheng
2016-09-11 21:47 (27)
gotosheng
gotosheng
2016-09-11 21:46 (4)
gotosheng

コメント・周辺画像

gotosheng gotosheng 約4年

大森貝墟

あしあと

0 footprints lefted here.

埋め込みタグ

案内板まとめ

周辺の案内板

hanacoco (2015/02/21)
タグ: 大森貝塚 モース 東京都 大田区
hanacoco (2015/02/21)
タグ: 大森貝塚 モース 大森貝墟 東京都 大田区
hanacoco (2015/02/21)
タグ: ocr-generated 東京都 品川区
hanacoco (2015/02/21)
タグ: ocr-generated 東京都 品川区